Η Hellenic Drones στα πλαίσια ενσωμάτωσης των ΣμηΕΑ στις διαδικασίες επιτήρησης φυσικής ασφαλείας παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιέχει

  • Νομοθεσία περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιτήρησης/φυσικής ασφαλείας εγκαταστάσεων-Εθνικός Κανονισμός Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)
  • Βασικές Αρχές Συστημάτων Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας (CCTVs)
  • Αξιοποίηση / Ενσωμάτωση / Συντονισμός του εξοπλισμού εικόνας (Thermal Imaging, 4K κλπ) και μετάδοσης δεδομένων του ΣμηΕΑ στα υφιστάμενα συστήματα Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας
  • Καθορισμός Απαιτήσεων Κάλυψης Ευαίσθητων / Νεκρών Τομέων του συστήματος Επιτήρησης / Φυσικής Ασφαλείας από τα ΣμηΕΑ
  • Διαδικασίες Εντοπισμού / Αναγνώρισης / Διατήρησης θέσης παρείσακτου- Situation Awareness
  • Διαδικασίες αποφυγής πρόκλησης βλάβης / παρεμβολής συχνοτήτων ΣμηΕΑ από παρεισάκτους / κακόβουλες ενέργειες