Η Hellenic Drones ως σύγχρονη εταιρία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οφείλει αφενός να εντοπίζει τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά και αφετέρου να αναλαμβάνει δράσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών και ειδικότερα των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Μία από τις κύριες δράσεις της Hellenic Drones είναι η επένδυση με ιδίους πόρους, με δημόσια και Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση σε δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η Hellenic Drones, διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, δημιούργησε την Υπηρεσία Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, για τη βελτίωση και επίλυση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας προωθώντας προτάσεις για:

  • Απόκτηση νέας τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από τις παραγωγικές λειτουργίες του οργανισμού
  • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
  • Ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και επιχειρήσεων
  • Αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων προερχόμενων από καινοτόμες μεθοδολογίες
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους (π.χ. μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών)
  • Ενίσχυση των υποδομών του ερευνητικού κέντρου (π.χ. διεύρυνση των εκτελούμενων πειραματικών εφαρμογών)
  • Διατήρηση αρχείου ερευνητικών δραστηριοτήτων της Hellenic Drones για διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε όλη την Εταιρεία και διάδοση της κεκτημένης τεχνογνωσίας.

Στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης τίθενται οι βάσεις για ουσιαστική συνεισφορά στην κάλυψη ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της Hellenic Drones, στη διατήρηση της υψηλής τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών αιχμής.